DICTIONNAIRE THEMATIQUE ILLUSTRE DE LA FRANC-MACONNERIE PDF

Il existe deux mots homonymes DICTIONNAIRE THEMATIQUE ILLUSTRE DE LA FRANC-MACONNERIE PDF. L’expression religions du Livre fait référence aux religions juive, chrétienne et islamique. Un livre blanc est un document officiel publié par un gouvernement ou une organisation internationale. En comptabilité, le grand livre est le recueil de l’ensemble des comptes d’une entreprise.


Un livre numérique est un fichier informatique pouvant être lu par un appareil électronique portable voué à l’affichage de textes numérisés. Un livre est une section d’un ouvrage, non nécessairement publiée séparément. Ce sens plutôt ancien est à rapprocher de tome, partie, voire chapitre. Une livre est initialement une unité de masse.

Par métonymie, une livre est une unité monétaire très utilisée, hier et aujourd’hui. La Livre est une rivière, affluent de la Marne, en France. Le Livre de la jungle est une œuvre de Rudyard Kipling. Le Grand Livre est un roman de science-fiction de Connie Willis. Le Livre est un court métrage de Magali Negroni. Rechercher les pages comportant ce texte. La dernière modification de cette page a été faite le 22 novembre 2018 à 13:53.

Please forward this error screen to 192. De voorgeschiedenis van de vrijmetselarij kan op twee wijzen worden benaderd. Enerzijds kan men de voorgeschiedenis van de operatieve vrijmetselarij op objectieve en historische wijze gaan beschrijven. Dit komt neer op het ontstaan, bloei en ondergang van middeleeuwse beroepsgilden in Europa. Dit onderzoek wordt hier echter niet verricht. Anderzijds kan men de voorgeschiedenis van de speculatieve vrijmetselarij trachten in kaart te brengen. Op deze wijze wordt een zogenaamde foundation myth, oprichtingsmythe gecreëerd, voor intern vrijmetselaarsgebruik.

Dergelijke mythes zijn belangrijk bij de ontwikkeling van een solide groepsgevoel en sterk samenhorigheidsideaal in nieuwe en ambitieuze verenigingen, maar kunnen geen aanspraak maken op objectiviteit en historische feitelijkheid. Deze antedatering begint met een herinterpretatie van het Bijbelverhaal over Adam en Eva. Het Oude Testament wordt hierbij kwistig gebruikt en de Bijbelse figuren worden gerecycleerd voor gebruik bij het uitbouwen van een vrijmetselaarsgeschiedenis. In de middeleeuwen begint de mythische voorgeschiedenis van de speculatieve vrijmetselarij zich te vermengen met de objectieve geschiedenis van de operatieve vrijmetselarij. De middeleeuwse gilden van bouwvakkers en metselaars zouden stap voor stap omgevormd zijn tot filosofische clubjes voor de burgerij en de adel. Voor deze begrippen zijn er wel degelijk historisch betrouwbare bronnen te vinden van hun bestaan. Het bestaan van deze bronnen staat niet ter discussie.

Wat wel hoogst betwijfelbaar is hieruit als vanzelfsprekend af te leiden dat er een stapsgewijze historische evolutie is waar te nemen van operatieve vrijmetselarij naar speculatieve vrijmetselarij. Dergelijke afleidingen zijn van speculatieve aard, niet van historisch-wetenschappelijke aard. Het Engelse begrip freemason of vrijmetselaar duikt historisch gezien voor de eerste keer op in 1396 in documenten van de kathedraal van Exeter, Engeland. Het is een afkorting van het begrip freestone mason, dat in tegenstelling stond tot het begrip roughstone mason. In 1495 wordt het begrip opgenomen in de rijksstatuten van koning Hendrik VI van Engeland en in 1537 wordt het begrip gebruikt in Londen door een steenhouwersgilde, die haar leden als zodanig bestempelt. Op 24 juni 1717 verenigen zich vier vrijmetselaarsloges in Londen, Engeland, tot de Grand Lodge of London.

Dit gebeurde in het Londense gasthuis the Goose and Gridiron. Of er een organisch of historisch verband bestaat tussen operatieve loges en speculatieve loges, waarbij de speculatieve vrijmetselarij is geëvolueerd naar operatieve vrijmetselarij is het onderwerp van grote discussie en onzekerheid. Deze discussies ontberen steeds betrouwbare en napluisbare historische bronnen en stukken, en worden steeds met geheimzinnige mystiek omhuld. Wat in elk geval met historische zekerheid kan geschetst worden is de historische ontwikkeling van de speculatieve vrijmetselarij sedert 1717. Hij was een leerling van Isaac Newton en lid van de Royal Society. Dit historisch document staat bekend onder de naam the Constitution of the Free-Masons en werd voor het eerst gepubliceerd in 1723.